Page-bg
Logo-left
MainPage_top_text
Logo_new
Verticle-bar

उपक्रम

Img_1398059461
Content-top-design
 
पौर्णीमोत्सव
 
दिनांक:   2014-05-14 ते 2014-05-14
 
ठिकाण:   ४, पटेल चाल, डॉ. मस्करंस वाडी, लक्ष्मन म्हात्रे मार्ग, नवागाव, दहिसर (पश्चिम), मुंबई - 400068
 
माहिती:   संध्याकाळी ६.00 वा. मल्हारी नामस्मरण आणि भजन, संध्याकाळी ७.३0 वा. आरती, रात्रौ ७.४५ वा. तळी भंडार, रात्रौ ८.00 वा. प्रसाद.
 
Content-bottom-design